✳︎

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového portálu Kuskus decor na adrese www.kuskusdecor.cz. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

II. Prodávající a kupující

1. Prodávající

Prodávajícím je pro účely nákupu a prodeje prostřednictvím portálu www.kuskusdecor.cz Natálie Jarošová, trvalý pobyt a místo podnikání: V domově 2083/69, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 87861020, tel. +420 604 276 633, e-mail info@kuskusdecor.cz. Prodávající vystupuje též pod názvem Kuskus decor.

2.Kupující

Kupujícím je pro účely nákupu prostřednictvím portálu www.kuskusdecor.cz zákazník, který souhlasí se zněním VOP a má zájem o koupi zboží, které je na portálu www.kuskusdecor.cz nabízeno. Tento zájem Kupující potvrdí odesláním objednávky prostřednictvím systému portálu www.kuskusdecor.cz.

 

III. Nákup zboží

1. Ochranné známky

Kupující si je vědom, že koupí produktů od Prodávajících nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

2. Vyobrazení a popis zboží

Prodávající poskytne Kupujícímu název a hlavní charakteristiku veškerých produktů nabízených na portálu www.kuskusdecor.cz. Kupující si je vědom, že další popisy a obrázky zboží mohou být pouze ilustrativní, proto rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a nezávaznému technickému popisu zboží nemohou být důvodem k reklamaci. Přesné vyobrazení a popis zboží si může Kupující od Prodávající kdykoli vyžádat.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením online objednávky. Objednávka je potvrzena elektronicky doručením kontrolní e-mailové zprávy na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího. 
Kupní smlouva se uzavírá zásadně v českém jazyce.
 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě objednávky na portálu www.kuskusdecor.cz nevznikají.

4. Cena

Kupní cenou se rozumí cena uvedená na portálu www.kuskusdecor.cz v okamžiku přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo sjednávat se smluvními stranami ceny dohodou. 

V ceně je již zahrnuto DPH.

5. Postup při objednání zboží

Po výběru zboží
 · vyberte variantu
 · vyplňte počet kusů
 · klikněte na „koupit“
 · klikněte na košík, zobrazí se jeho obsah
 · klikněte na „objednat vybrané zboží“
 · vyplňte své osobní údaje
 · klikněte na „odeslat objednávku“
· Objednávka bude zaslána na naši e-mailovou adresu, poté vyčkejte dalších pokynů.

6. Storno objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné před její expedicí stornovat elektronickou poštou odesláním e-mailové zprávy na adresu info@kuskusdecor.cz nebo telefonicky na čísle +420 604 276 633. Ve stornu objednávky Kupující uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu zadanou ve formuláři a specifikaci objednaného zboží ( katalogové číslo, název, barvu, velikost apod.).

 

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy budou Kupujícímu písemně poskytnuty před doručením zboží formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím. Odstoupit nelze v případě smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal.

V. Způsob platby

1. Platba převodem na účet

Při platbě na účet Kupující uhradí částku předem na náš účet. Číslo bankovního účtu pro platbu je 670100-2210900217/6210. Po připsání platby je zboží dodáno způsobem, který Kupující zvolil v objednávce, buď to je zboží zasláno Českou poštou nebo je možný osobní odběr v ateliéru Kuskus decor.

2. Dobírka

Při platbě na dobírku Kupující vyčká na příchod balíku a uhradí až při převzetí zboží.

3. Platba v hotovosti

Platba v hotovosti je možná při osobním odběru zboží v ateliéru Kuskus decor.

 

VI. Způsob dodání

1. Platba převodem na účet

Kupujícímu je zboží doručeno buď prostřednictvím České pošty, s. p. a její služby „Obchodní balík“. Cena doručení je 115,- Kč včetně DPH. Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby „Platba převodem na účet“. Anebo je možný osobní odběr v ateliéru Kuskus decor.

2. Dobírka

Kupujícímu je zboží doručeno prostřednictvím České pošty, s. p. a její služby „Obchodní balík“. Cena doručení je 160,- Kč včetně DPH. Cena za doručení na území Slovenské republiky je 250,- Kč včetně DPH. Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby „Dobírka“.

3. Osobní odběr

Osobní vyzvednutí je možné v ateliéru Kuskus decor. Doba a adresa ateliéru Vám bude sdělena na Vaši emailovou adresu uvedenou v objednávce. Osobní odběr je zdarma.

4. Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle výběru Kupujícího zasláno prostřednictvím zvoleného dopravce na jméno a adresu Kupujícího anebo bude připraveno k osobnímu odběru v ateliéru Kuskus decor. Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3-5 dnů, pokud je zboží na skladě. O průběhu objednání bude zákazník informován. Zboží si lze vyzvednout na poště nejpozději do 7 dnů. Poté bude odesláno zpět.

 

VII. Záruční podmínky

1. Zákonná záruka

Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka dle platných právních předpisů s přihlédnutím k těmto záručním podmínkám. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávaného zboží. Některé zboží má omezenou životnost, která je v takovém případě vždy u zboží uvedena a nelze u něj po uplynutí uvedené doby životnosti uplatňovat záruku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus v rámci záruky se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

2. Prodloužená záruka

Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno právními předpisy. V takovém případě je doba záruky vždy u konkrétní položky zboží uvedena.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky potvrzuje Kupující svůj souhlas s obsahem těchto VOP. Objednávka Kupujícího plní po svém potvrzení funkci uzavřené kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím a je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupní smlouva bude Kupujícímu na vyžádání zpřístupněna. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou Kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10. 2013.

Za Kuskus decor Natálie Jarošová

V Praze dne 1.10. 2013

Všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Preambule

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a Prodávající v případě, že přes veškeré úsilí Prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Prodávajícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí Natálie Jarošová, trvalý pobyt a místo podnikání: V domově 2083/69, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 87861020, tel. +420 604 276 633, e-mail info@kuskusdecor.cz. Prodávající vystupuje též pod názvem Kuskus decor.

 

Článek I

Prevence

 

Článek II

Základní podmínky reklamace

 

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

 

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

 

Článek V

Odstranitelné vady

◦          reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě,

◦          zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé odstranitelné vady.

 

Článek VI

Neodstranitelné vady

◦          požadovat výměnu zboží za totéž bezvadné zboží

◦          nebo odstoupit od kupní smlouvy

Článek VII

Rozpor s kupní smlouvou

 

Za Kuskus decor Natálie Jarošová

V Praze dne 1. 10. 2013

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1. Prodávající

Prodávajícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí Natálie Jarošová, trvalý pobyt a místo podnikání: V domově 2083/69, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 87861020, tel. +420 604 276 633, e-mail info@kuskusdecor.cz. Prodávající vystupuje též pod názvem Kuskus decor.

2. Kupující

Kupujícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, která má zájem o koupi zboží nabízeného na portálu www.kuskusdecor.cz a za tímto účelem odešle objednávku prostřednictvím systému na portálu www.kuskusdecor.cz. 
 

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Prodávající souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném při objednávce učiněné na internetovém portálu www.kuskusdecor.cz, a to pro účely realizace objednávky na tomto internetovém portálu, pro účely dodání objednaného zboží, pro účely archivace jednotlivých kroků objednávky, a dále pro evidenční, kontrolní, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Prodávající, a to vše na neomezenou dobu. 
 

4. Souhlas s využitím e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení

Kupující uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Prodávajícím souhlas s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Prodávající či třetích osob.
 

5. Osoby zpracovávající osobní údaje

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu mohou být zpracovávány prostřednictvím Prodávající či pověřených zaměstnanců Prodávající, případně prostřednictvím třetích osob (např.: externích smluvních zpracovatelů), jejichž aktuální seznam je vždy zveřejněn na internetových stránkách Prodávající.
 

6. Informace o právech Kupujícího ve smyslu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Prodávající je oprávněna k osobním údajům získaným od Kupujícího a s jeho souhlasem přiřazovat i další osobní údaje Kupujícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v písemné a v elektronické podobě, zejména se jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání, likvidaci. Kupující má právo na přístup k uvedeným údajům a na jejich opravu, konkrétně má právo požádat Prodávající o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou písemné žádosti adresované na adresu místa podnikání Prodávajících. Prodávající jsou povinny v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávající nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované na adresu místa podnikání Prodávajících nebo zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se Kupující obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo.
 

7. Odvolání souhlasu

Kupující může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit odesláním e-mailové zprávy na adresu info@kuskusdecor.cz

Tento dokument byl vypracován ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.